Návštěvní řád

Provozovatel:
Petra Zak s.r.o., Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 05903459, DIČ CZ05903459

Provozovna:
Beauty & Beast, Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí

Návštěvní řád upravuje základní práva a povinnosti klientů sportovně-relaxačního centra Beauty & Beast. Tento řád je rozdělen do tří částí tak, že část 1 – Obecná část – upravuje obecná práva a povinnosti klientů B&B, část 2 -Wellness-upravuje speciální práva a povinnosti klientů saunové části a vířivek včetně privátní, část 3 -Fitness-upravuje speciální práva a povinnosti klientů fitcentra, crossfitu a cvičebních sálů.

Článek 1. – Obecná část

Každý klient Beauty & Beast (dále jen B&B) je povinen se seznámit s tímto Návštěvním řádem a tento po celou dobu návštěvy centra řádně dodržovat. Dále je povinen respektovat a řídit se pokyny a upozorněními zaměstnanců B&B. Vstupem do centra B&B se klient dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům zaměstnanců B&B. V případě nedodržení návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců B&B může být klient z centra vykázán bez náhrady ceny vstupného, při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude klient z centra vyveden za pomoci Městské policie či Policie ČR.

1. Klientům je umožněno parkovat se svým dopravním prostředkem na nehlídaném parkovišti před centrem B&B, jízdní kola je klient povinen umístit a zabezpečit ve stojanech k tomu určených. B&B za případnou škodu, nebo ztrátu dopravního prostředku neodpovídá.

2. Celý venkovní prostor je monitorován kamerami. Dále jsou kamery umístěny na recepci, baru, kavárně a při vstupu do veřejného wellness.

3. Klienti přichází do B&B přes recepci, umístěnou u hlavního vchodu, je zakázáno použít pro vstup do centra jakýkoliv jiný vchod. Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do placené části přes turniket a končí jejím opuštěním opět přes turniket. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek. Nejpozději 40 minut před koncem otevírací doby je prodej vstupného ukončen. Dalším zákazníkům už nebude vstup umožněn. Totéž platí při naplnění plné kapacity centra, nebo jeho konkrétních částí (wellness, fitcentrum, privat wellness).

4. Vstup je klientům do centra B&B povolen pouze v otevírací době. Mimo otevírací dobu je vstup do celého areálu včetně venkovní části přísně zakázán.

5. Na recepci B&B nahlásí klienti požadovanou aktivitu a po úhradě služby dle platného ceníku B&B obdrží čip k průchodu turniketem a uzamčení skřínky. Za ztracený jednorázový čip je účtován poplatek 500 Kč. Abonenti mají čipy ve svém vlastnictví. Ztrátu abonentního čipu hlaste na recepci co nejdříve, čip bude zablokován a aktuální kredit převeden na nový čip. Nový abonentní čip do osobního vlastnictví zakoupíte za 150 Kč.

6. Pro hru Adventure golf Vám bude oproti záloze vydána golfová hůl (120 kč) a míček (30 Kč), případné poškození golfového vybavení se bude řešit individuálně na recepci centra B&B.

7. Ztráta hole nebo míčku je pod smluvní sankcí 120 Kč za hůl a 30 Kč za míček.

8. Při hraní Adventure golfu jsou klienti povinni řídit se pravidly pro hru a provozním řádem vyvěšenými u hřiště.

9. Veškeré cenné předměty jsou klienti povinni umístit do trezorků umístěných naproti recepci. Za ztrátu, nebo poškození cenných předmětů mimo trezorky nenese provozovatel centra B&B žádnou odpovědnost.

10. Klienti odchází z recepce do dámských či pánských šaten, kde si vyberou volnou skřínku a po uložení svých věcí do ní ji čipem uzamkne. Uzamčení a následné odemčení se provede přiložením čipu ke středu černého zámku. Při odchodu z centra je klient povinen vyklidit skřínku a nechat ji odemčenou. Číslo své skřínky si klient může v případě pochyb ověřit na terminálu přímo v šatnách.

11. V prostorech sprch je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu. Je zde přísně zakázáno se holit, provádět manikúru, pedikúru, močit atd. Klient je před vstupem do wellness povinen se osprchovat, (mýdlem bez spodního prádla), zejména chodidla a intimní partie. Pokud si chce klient namáčet vlasy ve vířivce, nebo ochlazovacím bazénku, je povinen si je před vstupem do wellnessu umýt šamponem, nebo použít koupací čepici. Dále jsou klienti povinni se před vstupem do saunové části odlíčit.

12. Vstup klientů s invalidními vozíčky je z technických důvodů možný do všech částí centra mimo wellness.

13. Zjistí-li klient jakoukoli závadu v prostorách Beauty & Beast, je povinen tuto závadu nahlásit na recepci.

14. V případě ztráty klientovi věci je dotyčný povinen oznámit tuto skutečnost na recepci, kde bude ztracená věc zapsána do knihy ztrát a nálezů, včetně nutných údajů o klientovi. V případě nálezu cizí věci je nálezce povinen odevzdat nalezenou věc na recepci, kde bude zapsána do knihy ztrát a nálezů. Klient, který tuto věc pohřešuje, bude neprodleně B&B o nálezu obeznámen a oproti podpisu o převzetí věci mu bude tato odevzdána.

15. Soukromé fotografie a videa u ochlazovacího bazénku, vířivky a v celém areálu pořizujte s ohledem a respektem na ostatní zákazníky.

16. V saunách ani odpočívárně není dovoleno používat mobilní telefony, v ostatních prostorách je dovoleno používat mobilní telefony s ohledem na ostatní zákazníky a neobtěžovat je hlasitými hovory.

17. Klient je povinen bezodkladně oznámit svůj úraz, poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní obtíže vyžadující poskytnutí první pomoci či lékařské ošetření na recepci. Recepční mu v případě potřeby zajistí odbornou lékařskou pomoc včetně přivolání Záchranné služby.

18. Lékárnička k ošetření drobných poranění nevyžadujících odbornou lékařskou asistenci je k dispozici na recepci.

19. Ve všech prostorech B&B je přísně zakázáno chovat se hlučně, svým jednáním a chováním obtěžovat ostatní klienty či personál či jakkoli jinak omezovat okolí. Není dovoleno porušovat pravidla spojená s vymezením prostor, přelézat turnikety či jinak umožnit vstup sobě, nebo dalším osobám do těch částí centra kam nemají uhrazený vstup.

20. Není dovoleno (zejména v prostorách určených k relaxaci), běhat, pískat, křičet či bezdůvodně volat o pomoc. Je přísně zakázáno skákat do vířivek i ochlazovacího bazénku nebo do nich strkat ostatní či je v nich potápět. Do vody je zakázáno močit, plivat, vyplachovat si v ní nos i ústa, prát si v ní prádlo, lít do ní jakékoli nápoje, chemikálie či do ní vykonávat jakoukoli jinou potřebu.

21. Do bazénku, vířivek a Kneippovy lázně je přísně zakázáno vhazovat: žvýkačky, skleněné předměty, špendlíky, jehly, holící čepelky, tampony, vložky a další předměty, kterými by mohli být ohroženi nebo poškozeni další klienti i majetek centra B&B.

22.V centru B&B je zakázáno přesouvat či jinak manipulovat s jakýmkoli movitým vybavením, mimo to k tomu přímo určené. Je přísně zakázáno veškerý majetek centra záměrně ničit, špinit nebo jinak poškozovat.

23. Klient vždy zodpovídá za škodu na majetku B&B způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen B&B bez zbytečného odkladu uhradit. Každá škoda na majetku či zdraví bude B&B řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR, případně záchranná služba, hasičský záchranný sbor apod.

24. V celém areálu je striktně zakázáno vstupovat do místností a jiných prostor určených jen oprávněným osobám (kanceláře, sklady, strojovna, technické, úklidové místnosti, recepce a jiné).

25.Není dovoleno manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace, jakékoli ovladače atd.)

26. V celých prostorách centra, zejména saunách, fitcentru a cvičebních sálech je nutné se z hygienických důvodů vyvarovat styku pokožky těla s podložkou a podložit si celé tělo včetně chodidel ručníkem, prostěradlem nebo cvičební podložkou.

27. V saunách a vířivkách je zakázáno používat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi i vstupovat do nich namazán krémem či mastí. Zejména v saunách je zakázáno cokoli odkládat na zdroje tepla, nebo je čímkoli polévat, mimo vyškolený personál centra.

28. Při odchodu z crossfitového sálu je při použití magnesia, (tekutého i práškového), bezpodmínečně nutné si umýt ruce a odstranit magnesium z oděvu i jiných částí těla. Použití magnesia je mimo tento sál striktně zakázáno.

29. Děti do 15 let musí být v celém centru pod neustálým dohledem doprovodu-osoby starší 18 let. Tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a je po celou dobu návštěvy B&B za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění nezletilé osoby nenese B&B žádnou odpovědnost.

30. Každý klient je odpovědný za řádné uložení svých věcí do šatní skřínky/trezorku a její/jeho řádné uzamčení. Za ztrátu, odcizení či poškození věcí ponechaných klientem mimo místa k tomu určená nenese B&B žádnou odpovědnost. Každý klient je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy centra B&B.

31. Je zakázáno otevřít nouzové dveře ve fitcentru, crossfitu a u ochlazovacího bazénku. Tyto dveře slouží pouze k evakuaci osob. V případě porušení tohoto nařízení bude po klientovi vymáhána smluvní sankce 1000 Kč.

32. Do prostor areálu B&B nemají přístup klienti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty, tj. zejména osoby zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami a bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.

33. Každý klient je povinen se v prostorech areálu B&B chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Klient bere na vědomí, že sportovní a relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že B&B nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili klienti sami vlastním jednáním, nedodržováním tohoto návštěvního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců B&B, ani za úrazy způsobené klientům jinými klienty. B&B všem klientům před prováděním sportovních a relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, případně tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

34. Vstup do prostor centra B&B není z bezpečnostních důvodů dovolen osobám pod vlivem alkoholu (podnapilým osobám) a jiných omamných a psychotropních látek. Obsluha centra je oprávněna těmto osobám odmítnout vstup, případně je z centra B&B vykázat bez nároku na vrácení vstupného. V případě potřeby za asistence Městské policie či Policie ČR. Toto ustanovení však nesnižuje nárok na náhradu škody vzniklé B&B nebo třetí osobě porušením výše uvedených pravidel.

35. B&B je oprávněno odmítnout vstup všem osobám, které již v minulosti porušili tento návštěvní řád.

36. B&B je oprávněno kdykoli změnit znění tohoto návštěvního řádu, otevírací dobu, ceníky, termíny rezervací všech nabízených služeb, druh poskytovaných služeb včetně cvičebních lekcí, instruktory a trenéry personálních i skupinových lekcí, a to bez udání důvodů.

Článek 2. – Wellness

Informace pro klienty:
Do wellness části centra Beauty&Beast je povolen vstup pouze bez plavek a spodního prádla, dbejte proto prosím na zachování intimity své vlastní i ostatních návštěvníků. Jakékoliv nevhodné chování zde nebude v žádném případě tolerováno!
Hloubka vody ve venkovním ochlazovacím bazénku: 1,40m /Teplota vody dle klimatických podmínek.
Ve vnitřních prostorech veřejného wellness se nachází: Finská ceremoniální sauna /Teplota 55-100 °C /Vlhkost max. 65 % / Kapacita 20 osob. Bio (aroma) sauna / Teplota 55-70 °C / Vlhkost max. 65 % / Kapacita 8 osob. Finská sauna / Teplota 80-100 °C /Vlhkost max.20 %/Kapacita 6 osob.
Parní kabina s technologií Soltec k vytváření mořského klima (vhodné pro astmatiky a alergiky).
Teplota 40-50 °C /Vlhkost 100 %/Kapacita 6 osob.
Kneippův chodník /Teplota vody 40 °C
Vířivá vana /Teplota vody 36 °C/Kapacita 6-7 osob.
Relaxační místnost s lehátky od firmy Karasek /Kapacita 8 osob/ Zážitkové sprchy, ochlazovací vědra a WC oddělené pro muže i ženy. Nápojový automat.

Klienti se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům!

Pokyny pro klienty saun:
1. Před vstupem do saun a společných ochlazovacích prostor je každý klient povinen se osprchovat.

2. Do saun je povolen vstup pouze bez plavek. Každý klient má při zakoupení vstupu nárok na zapůjčení jedné osušky a jednoho prostěradla. Další zapůjčení je za poplatek 30 Kč / 1 ks.

3. V saunách je klient povinen mít prostěradlem podložené celé tělo, ideálně včetně chodidel.

4. Vstup do wellness je určen pro dospělé osoby a osoby vysoké minimálně 145 cm.

5. Děti do 15 let musí být pod neustálým dohledem doprovodu, osoby starší 18 let.

6. Klient nesmí nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do saunových kamen.

7. Doporučená délka pobytu v saunách je 10 až 20 minut a maximálně 3 cykly po sobě.

8. Po každém cyklu je klient povinen se osprchovat.

9. Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému by měly pobyt v saunách konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

10. Zejména v zimním období je koupání a pohyb ve venkovní ochlazovací části na vlastní nebezpečí.

11. Na saunový ceremoniál klient přichází včas, po započetí saunového ceremoniálu již nevstupuje do ceremoniální sauny.

12. V saunách je zakázáno požívat nápoje i konzumovat jakékoli občerstvení.

13. Je zakázáno nosit vlastní nápoje a občerstvení.

Článek 3. – Fitness a crossfit

1. Každý návštěvník fitcentra Beauty&Beast je povinen se důkladně seznámit s tímto provozním řádem a to ještě před zaplacením jednorázového vstupného či uzavřením smlouvy o členství a před zahájením užívání zařízení a služeb ve fitcentru. Zaplacením jednorázového vstupného či uzavřením smlouvy o členství potvrzujete, že jste se s provozním řádem seznámili a zavazujete se jím řídit.

2. Každý návštěvník fitcentra Beauty&Beast je povinen řídit se nejen tímto provozním řádem, ale i pokyny obsluhy.

3. Užívat zařízení a služby fitcentra Beauty&Beast mohou jen návštěvníci starší 15 let. Mladší pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem dospělé osoby.

4. Před vstupem do posilovny a jednotlivých sálů je každý návštěvník povinen se přezout do vlastní čisté a pro cvičení vhodné (sportovní) obuvi. Je zakázáno používat pro cvičení venkovní sportovní nebo znečištěnou obuv.

5. Před cvičením se návštěvník převlékne do čistého a pro cvičení vhodného (sportovního) oblečení. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen při cvičení používat svůj vlastní nebo v recepci vypůjčený čistý ručník, aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi pokožkou návštěvníka a zařízením fitcentra (posilovacího stroje apod.) Při odchodu z CrossFit sálu je každý návštěvník povinen si důkladně umýt ruce a očistit svůj oděv od magnesia, aby nedocházelo ke znečištění dalších částí centra. Každý návštěvník CrossFit sálu se zavazuje k použití magnesia výhradně ke cvičebním účelům. Záměrné znečištění sálu magnesiem bude bráno jako poškozování cvičebního zařízení.
Návštěvník, který se tohoto dopustí, bude vykázán z centra Beauty&Beast bez náhrady.

6. Je zakázáno používat magnesium se fitcentru.

7. Je zakázáno používat skleněné nádoby.

8. Pro bezpečné odložení peněz, platebních karet, šperků a jiných cenností (např. hodinek, mobilních telefonů, jiné elektroniky apod.) jsou určeny výhradně bezpečnostní schránky umístěné u recepce. Za ztrátu cenností uložených mimo bezpečnostní schránky umístěných u recepce provozovatel fitcentra neodpovídá.

9. Návštěvník používá veškerá zařízení fitcentra a crossfitu (posilovací stroje, náčiní apod.) vždy šetrně a pouze k účelu, k nimž jsou určena. U všech zařízení a náčiní, u kterých je to možné, používá návštěvník vždy bezpečnostní uzávěr a pojistky, aby se předešlo škodám na zdraví i majetku. Použité náčiní je návštěvník povinen vždy uklidit na místo k tomu určené.

10. Do prostor fitcentra a crossfitu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, dále osobám znečištěným, zapáchajícím, nevhodně oblečeným nebo jiným způsobem narušujícím provoz fitcentra.

11. V prostorách celého centra Beauty&Beast je zakázána donáška a aplikace anabolických steroidů a jiných nepovolených látek.

12. Návštěvník je povinen chovat se ke všem ostatním návštěvníkům fitcentra, obsluze a jiným osobám nacházejícím se v prostorách fitcentra slušně, korektně a ohleduplně. Návštěvník je povinen předcházet sporům s ostatními osobami a zdržet se jakéhokoliv napadání ostatních osob, slovního či fyzického.

13. Návštěvník je povinen se při cvičení zdržet nadměrně hlasitých, zejména pak vulgárních projevů.

14. Návštěvník je povinen počínat si při používání zařízení a náčiní fitcentra i crossfitu s nejvyšší opatrností, nepřeceňovat své síly a počínat si tak, aby nezranil sebe či jiné osoby.

15. Návštěvník bere na vědomí, že kromě zaměstnanců fitcentra, tedy instruktorů, zde poskytují služby osobních trenérů také další externí trenéři, a to na základě smlouvy s provozovatelem centra. Návštěvník proto bere na vědomí, že pokud mu budou služby osobního trenéra poskytovány kteroukoliv jinou osobou než instruktorem fitcentra (s vědomím provozovatele, či bez jeho vědomí) vždy návštěvník uzavírá smluvní vztah přímo s touto osobou a pouze tato osoba (externí osobní trenér) zodpovídá za případné nevhodné pokyny a újmu vzniklou v důsledku těchto nevhodných pokynů. Provozovatel proto nezodpovídá za jakoukoliv újmu (zejména újmu na zdraví a následnou újmu), jež návštěvníkovi vznikne v důsledku jednání externích osobních trenérů či jakýchkoliv jiných osob, které budou návštěvníkovi v prostorách fitcentra a crossfitového sálu udílet jakékoliv rady a pokyny či mu přímo pomáhat při cvičení na zařízení nebo s náčiním fitcentra Beauty&Beast.

16. Návštěvník nesmí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele v prostorách fitcentra nabízet, prodávat anebo poskytovat jakékoliv zboží či služby ani provozovat jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost, zejména pak nesmí návštěvník poskytovat bez souhlasu provozovatele služby třetím osobám jako osobní trenér či konzultant nebo nabízet k prodeji jakékoliv zboží či služby.

17. Poruší-li návštěvník opakovaně (tj. nejméně dvakrát) nebo hrubě či závažným způsobem kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo z pokynů obsluhy, může být z fitcentra i crossfitu vykázán. Vykázaný návštěvník je povinen neprodleně opustit prostory centra Beauty&Beast a odnést si své věci. Nesplní-li tuto povinnost dobrovolně, může být z centra vyveden, a to osobami pověřenými provozovatelem, nebo za asistence policie. Vykázanému návštěvníkovi nepřísluší žádná náhrada zaplaceného vstupného či členského poplatku.

18. Provozovatel má právo neposkytnout služby a zamezit vstupu do fitcentra nebo crossfitu návštěvníkovi, který v minulosti opakovaně nebo hrubě či závažným způsobem porušil kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo z pokynů obsluhy. Mezi takové osoby patří i návštěvníci, kteří byli z fitcentra vykázáni podle bodu 16 provozního řádu.
Provozovatel má rovněž právo neposkytnout služby a zamezit vstupu do fitcentra návštěvníkovi, který v minulosti, i před zveřejněním tohoto provozního řádu

  • fyzicky nebo slovně napadl jiného návštěvníka či obsluhu centra Beauty&Beast
  • se dopustil jednání vykazujícího znaky trestného činu či přestupku
  • svým zaviněným jednáním způsobil újmu jiné osobě
  • jednal způsobem, který odporuje dobrým mravům
  • nebo jiným způsobem svým jednáním narušil nebo ohrozil provoz centra Beauty&Beast a tím jednal v rozporu se zájmy provozovatele.

19. Provozovatel je oprávněn vést seznam osob, kterým se z důvodů uvedených v bodě 16 a 17 provozního řádu rozhodl neposkytovat služby či jim zamezit vstup do fitcentra a crossfit sálu.
Osobám uvedeným na tomto seznamu obsluha neumožní čerpat služby fitcentra a tyto osoby budou obsluhou vykázány z jeho prostor. Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit prostory centra Beauty&Beast . Nesplní-li tuto povinnost dobrovolně, může být z centra vyvedena a to osobami pověřenými provozovatelem, nebo za asistence policie. Seznam osob je neveřejný, slouží výhradně potřebám provozovatele. Dotyčné osobě nacházející se na seznamu bude obsluhou sděleno, že z důvodů uvedených v bodě 15 provozního řádu rozhodl provozovatel o zařazení této osoby na seznam osob, kterým nebudou poskytovány služby fitcentra ani crossfitu, a které budou vykázány z centra Beauty&Beast.

20. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu fitcentra i crossfit sálu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před koncem provozní doby tak, aby se stihl osprchovat, převléci a opustit prostory centra Beauty&Beast do skončení provozní doby.