Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb společností PETRA ZAK s.r.o.

společnost:                 PETRA ZAK s.r.o.
se sídlem:                    Nad Lalůvkou 2018, 594 01 Velké Meziříčí
IČO:                               05903459
DIČ:                               CZ05903459
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108651
(dále jen „Poskytovatel")

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.beauty-beast.cz/

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Kontaktní adresa: Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní telefon: (+420) 565 555 980

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník") platí pro poskytování fitness služeb Poskytovatele, zejména, nikoliv však výhradně vinternetovém obchodě http://www.beauty-beast.cz/prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese http://www.beauty-beast.cz/(dále rovněž jen „webové rozhraní") provozovaném Poskytovatelem.
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele. Uživatel zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Smlouva o poskytování služeb, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Uživateli zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo budou přiloženy ke službě nejpozději při dodání službyUživateli.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva"). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Vymezení pojmů

 1. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby.
 2. Služby poskytované Poskytovatelem jsoufitness, wellness, relaxační služby.

3. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Uživatel provádí objednávání služeb:
  1 .1. bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře)
  1.2. s registrací ve webovém rozhraní
  1.3. na pobočce Poskytovatele na adrese Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí
 2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délka) a osobní údaje Uživatele (jméno a příjmení, e-mailovou adresu).
 3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Uživatel na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět objednání služeb (dále jen „uživatelský účet"). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 4. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.
 5. Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 6. Pro objednání služby vyplní Uživatel objednávkový formulář na pobočce (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) či ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě, způsobu platby a identifikační údaje Uživatele.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo po odeslání Uživatelovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při zpracování objednávky uživatelem do databáze či v důsledku změny okolností na straně poskytovatele služeb, které nebylo možné v nabídce uvést, které současně nemají žádný vliv na kvalitu poskytovaných služeb.
 8. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká (tj. Smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky").
 9. Součástí potvrzení o přijeté objednávce je výzva Poskytovatele Uživateli k uhrazení odměny za služby objednané Uživatelem.
 10. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje dodat Uživateli službu uvedenou v objednávce a Uživatel se zavazuje za tuto službu zaplatit Poskytovateli odměnu.
 11. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

4. Platební podmínky a poskytnutí služby

 1. Uživatel má možnost zaplatit odměnu za službu Poskytovateli dle Smlouvy některým z níže uvedených způsobů:
  1.1. bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 278758844/0300, vedený u společnosti ČSOB Žďár nad Sázavou (dále jen „účet prodávajícího");
  1.2. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Poskytovatele na adrese Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí;
  1.3. v hotovosti na místě poskytování služeb uvedených v závazné objednávce Kupujícího, potvrzené Poskytovatelem po domluvě s Poskytovatelem.
 2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
 3. V případě platby v hotovosti je odměna splatná při poskytnutí služby. Není-li dohodnuto jinak, je odměna splatná před započetím poskytování služby. V případě bezhotovostní platby je odměna splatná do 7 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Objednávka, která nebude Uživatelem uhrazena dle těchto obchodních podmínek, bude Poskytovatelem zrušena.
 4. V případě bezhotovostní platby je Uživatel povinen uhrazovat odměnu za služby společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit odměnu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 5. Služba je poskytovánav provozovně Poskytovatele na adrese Pod Strání č. p. 2279, 594 01 Velké Meziříčí.

5. Odstoupení od Smlouvy

 1. Uživatel může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez ohledu na provedení platby.
 2. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že úplné poskytnutí Služeb může být splněno před uplynutím výše uvedené 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a v případě, že dojde k takovémuto úplnému poskytnutí služeb, zanikáUživateli tímto toto právo na odstoupení.

6. Odpovědnost za vady

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.
 3. Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že poskytovaná služba je ve shodě se Smlouvou. Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
 4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Uživatelem nedohodnou jinak.
 5. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel (také též „Správce"), zpracovává osobní údaje Uživatele, který je fyzickou osobou (dále též „Subjekt údajů"). Subjekt údajů může v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje Subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění Smlouvy.
 3. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:
  a) plnění smlouvy či smluv uzavřených se Subjektem údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR");
  b) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);
  c) určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  d) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  a) k účelu podle odst. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle odst.b), c) a d) výše;
  b) k účelu podle odst.b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
  c) k účelu podle odst.c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešen práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;
  d) k účelu zasílání obchodních sdělení podle odst.b) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle odst. d) výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
 6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.
 7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máSubjekt údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).
 8. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů ze strany Subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy uzavřené se Subjektem údajů.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Uživatel obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 5. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takových případech může Uživatel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, jakým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit prostřednictvím k tomu určené online ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete například na webových stránkách České obchodní inspekce. Poskytovatel upřednostňuje vyřešení sporů přednostně vzájemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.6. 2020.