Ochrana osobních údajů

společnost:                 PETRA ZAK s.r.o.
se sídlem:                    Nad Lalůvkou 2018, 594 01 Velké Meziříčí
IČO:                               05903459
DIČ:                               CZ05903459
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108651
(dále jen „Poskytovatel")

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.beauty-beast.cz/

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Kontaktní adresa: Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní telefon: (+420) 565 555 980

1. Poskytovatel (také též „Správce"), zpracovává osobní údaje Uživatele, který je fyzickou osovou (dále též „Subjekt údajů"). Subjekt údajů může v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje Subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění Smlouvy.

3. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

a) plnění smlouvy či smluv uzavřených se Subjektem údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR");
b) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);
c) určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
d) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.

4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a) k účelu podle odst. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle odst. b), c) a d) výše;
b) k účelu podle odst. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
c) k účelu podle odst. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešen práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;
d) k účelu zasílání obchodních sdělení podle odst. b) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle odst. d) výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.

7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má Subjekt údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

8. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Poskytnutí osobních údajů ze strany Subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy uzavřené se Subjektem údajů.